TTTC บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดโคธาราม โรงเรียนบ้านระหาร และโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

01/09/2560

บริษัทฯ ได้รับการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ ขาดแคลน โดยมีคุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร คุณสุทิน รุจิวณิชย์กุล รักษาการผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร คุณณัฐเทพ นิลวิเศษ ประธานชมรม TTTC CSR Club และตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการ เป็นผู้มอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสามโรงเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่สำนักงานใหญ่ดังนี้

เวลา 10:00 น. บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องให้กับโรงเรียนวัดโคธาราม จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนาย สุพันธ์ คงคาเนาวรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับการประสานงานจากคุณชนกานต์ สุขนันตพงศ์ ฝ่ายอาหาร สินค้าอุปโภคและบริการ

เวลา 10:30 น. บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องให้กับโรงเรียนบ้านระหาร จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสุราช แถบทอง ประธานสถานศึกษา อบต.หมู่ 6 และนายรังสิต ใจเป็นชาย กรรมการสถานศึกษา อบต.หมู่ 6 เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับการประสานงานจากคุณธนกร นภันต์ ฝ่ายบริหารสำนักงาน

เวลา 11:00 น. บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่องให้กับโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอเนกบุญ นาชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญทอง ดำเกลี้ยง นางวงศ์เดือน โสภาพล นางดุษฎี ปะนัดเต ตัวแทนครู เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับการประสานงานจากคุณตระกูล เฉิดรัศมี ฝ่ายสารสนเทศ

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นของเยาวชนในสังคมต่อไป

ณัฐเทพ นิลวิเศษ
ประธานชมรม TTTC CSR Club

โรงเรียนวัดโคธาราม- สมุทรปราการ

โรงเรียนบ้านระหาร - สุรินทร์

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง – กาฬสินธุ์

ภาพการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนสามแห่ง โดยผู้บริหาร ประธานชมรม TTTC CSR Club และตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการ