บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) เข้ารับรางวัล เพชรพาณิชย์ สาขาผู้ประกอบการ ด้านผู้ประกอบการที่สนับสนุนงานด้านประชารัฐ ณ กระทรวงพาณิชย์

30/08/2560

      รางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลที่กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแบบอย่างของบุคคลที่แสดงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และ อุทิศตนเพื่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ การค้า การพาณิชย์ สังคมส่วนรวม ทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศ ซึ่งพิธีมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” ในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 8 ที่ได้จัดมอบรางวัลนับจากการจัดครั้งแรกในปี 2553 โดยถือโอกาสให้ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ (วันที่ 20 สิงหาคม) ของทุกปี

      รางวัล “เพชรพาณิชย์” แบ่งออกเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาผู้ประกอบการ สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ และสาขาข้าราชการและพนักงาน สําหรับในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” จํานวนทั้งสิ้น 28 ราย จากภาคเอกชนและภาครัฐ แยกเป็นสาขาผู้ประกอบการ 17 ราย ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ราย ข้าราชการและพนักงาน 6 ราย

      บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาผู้ประกอบการด้านผู้ประกอบการที่สนับสนุนงานด้านประชารัฐ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ มร. คิโยโยชิ โอบะ เข้ารับราวัล ณ กระทรวงพาณิชย์ จากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ผู้ได้รับรางวัลเพชรพาณิชย์แต่ละสาขา พร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ถ่ายภาพร่วมกัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มร. คิโยโยชิ โอบะ รับรางวัลเพชรพาณิชย์
จากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์

(ซ้าย) คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ มร. คิโยโยชิ โอบะ คุณสุทิน รุจิวณิชย์กุล
เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล