TTTC บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก

14/07/2560

TTTC ได้รับการติดต่อประสานงานจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก จังหวัดเชียงราย ในการขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมี นายนเรศ เครือประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญช่วย พิงคะสัน ครูชำนาญการพิเศษ และนายกิ่งเพชร วิริยะ ครูฝึกสอน เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 60 ที่ผ่านมา บริษัทฯ นำโดย คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร คุณศรันย์ บุญญภพ ผู้ประสานงานระดับบริหารชั้นสูง และตัวแทนพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมการบริจาคในครั้งนี้

      บริษัทฯ มีความยินดีที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นของเยาวชนในสังคมต่อไป

ภาพบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก จังหวัดเชียงราย