กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับงานพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

29/06/2560

      บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้สำหรับงานพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายดอกไม้จันทน์จำนวนทั้งสิ้น 3,200 ดอก ใช้ระยะเวลาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560

      ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายอาลัยฯ ดังกล่าว แผนกประชาสัมพันธ์จึงได้มีการจัดให้ตัวแทนพนักงานจำนวน 23 คนจากแต่ละหน่วยงานและบริษัทในเครือ เข้ารับการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ ณ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ในวันที่ 29 มิถุนายน วันที่ 6 และ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เป็นไปอย่างถูกต้องและสวยงามตามมาตรฐานของสำนักพระราชวัง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักพัฒนาสังคมฯ ในการสนับสนุนอุปกรณ์การทำดอกไม้จันทน์อีกด้วย

ภาพตัวแทนพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ณ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง


จากนั้นแผนกประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดห้องประชุม 2T-1 เพื่อให้พนักงานที่มีความสนใจเข้ามาร่วมทำดอกไม้จันทน์ในวันที่ 11 กรกฎาคม และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ให้แต่ละหน่วยงานไปทำกันเองอีกด้วย

ภาพบรรยากาศพนักงานร่วมทำดอกไม้จันทน์ที่ห้องประชุม 2T-1