TTTC Energy Festival 2019

20/09/2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (Energy Management Team) ได้จัดกิจกรรม Energy Festival 2019 ขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยเรื่องการสื่อสารและประชาสัมพันธ์พนักงานในองค์กรให้เข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงาน และเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงาน

ภายในงานมีการให้ความรู้และกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท Enmax Solar I Co., Ltd. ที่นำสินค้าประหยัดพลังงานมาแสดงอีกด้วย