การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

25/09/2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยแผนก Safety & Environment ได้มีการจัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีขึ้น ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย และเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้

โดยมีบริษัทในเครือต่างๆ ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้แก่ บริษัท TCT, TCPT, TTEN, TTLS, TTAST, TT PRO STEEL, TTMT, TTMET, TTNI-T และ TTMWM

ทั้งนี้การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี จัดขึ้นตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เรื่องการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบการ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกซ้อม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งบริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดการฝึกซ้อมหนีไฟขึ้นเพื่อตอบสนองกับพระราชบัญญัติ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้ TTTC ได้มอบหมายให้บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มาเป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อมให้กับพนักงาน โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์มาให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย