โครงการปลูกป่าและสวนเกษตรโตโยสึ จังหวัดสิงห์บุรี

29/11/2563

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าและสวนเกษตรโตโยสึ ขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

การมุ่งแสวงหาผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียวนั้น จะไม่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตหรือเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ (Sustainable Growth and Development) เช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจและประกอบการโดยคำนึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายจึงสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนของธุรกิจ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการจัดพื้นที่ในการทำกิจกรรมปลูกป่าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  1. ส่งเสริมกิจกรรมที่ลดผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม โตโยต้า ทูโช ที่จะลดปัญหาโลกร้อนและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกดีขึ้นและน่าอยู่อาศัย
  2. น้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนำส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับในกลุ่ม โตโยต้า ทูโช ประเทศไทย ได้ตระหนักและเป็นการปลุกสำนึกถึงความสำคัญในการปลูกต้นไม้และเข้าใจประโยชน์ของการปลูกป่าแบบยั่งยืน
  3. ร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ประชาชนที่ทำเกษตร เข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในอนาคต
ทางบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมและการทำธุรกิจ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยเป้าหมายในการทำกิจกรรม
  1. สร้างพื้นที่ป่าขึ้นในพื้นที่ขนาด 9 ไร่ ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยตั้งเป้าปลูกต้นไม้ให้ได้มากกว่า 10,000 ต้น
  2. เริ่มทำฟาร์มเกษตรตัวอย่างที่ลดการใช้สารเคมีร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 12 ไร่
บริษัทฯ ขอขอบคุณบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ จำนวน 500 ต้น คณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงานกลุ่ม โตโยต้า ทูโช ประเทศไทย ตัวแทนกลุ่ม TGEN รวมถึงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านจากหมู่บ้านบางชัน จังหวัดสิงห์บุรี ที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้