บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) จับมือพันธกิจเชิงกลยุทธ์ กับ ATP30 พัฒนาเทคโนโลยี ยกระดับโมเดลบริการรับ-ส่ง Smart Mobility สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

25/02/2564

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) ลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัทATP30 จำนวน 9.53% คิดเป็นมูลค่า 64,350,000 บาท โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของ ATP30 และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) ในครั้งนี้ เพื่อเข้ามาเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการลงทุนนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบบริหารจัดการการเดินรถ Model Smart Mobility รวมถึงเครือข่ายในการขยายตลาด และความชำนาญในการบริหารที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต TTTH เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในด้านการลงทุน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับธุรกิจที่หลากหลาย อีกทั้งมีเครือข่ายในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ATP30 ในปัจจุบันและในอนาคต

ในการร่วมมือครั้งนี้ TTTH จะนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีอันทันสมัยมาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้บริษัทสามารถขยายแผนธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโต เพื่อการเพิ่มรายได้ค่าบริการในอนาคต และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมถึงการร่วมพันธมิตรทางธุรกิจอันดีต่อกัน